Thư Kêu Gọi / DS Cúng Dường

Thư kêu gọi

Tâm Thư Kêu Gọi Xây Dựng Tôn Tượng
Phật Đản Sanh ở Lumbini Nepal
 
Kính bạch chư Tôn Đức , Tăng Ni và quý đạo Hữu, Phật tử gần xa!

Lumbini ở Nepal là nơi đức Phật Đản Sanh, một đấng cha lành đã vì chúng sanh mà hy sinh cả cuộc sống đế vương để tìm con đường giúp chúng sanh thoát khỏi mê lầm đến bờ giải thoát.

Trong bốn thánh địa của đức Phật nơi nào cũng có tôn tượng của đức Bổn Sư để khách thập phương khắp nơi về chiêm bái, đảnh lễ như Bồ Để Đạo Tràng, Chuyển Pháp Luân, Phật Nhập Niết Bàn. Tuy nhiên ở Lumbini  nơi đức Phật Đản Sanh lại chưa có tôn tượng nào.

Vì vậy, trên tinh thần hoằng dương Phật Pháp, với tâm nguyện xây dựng tôn tượng đức Phật Đản Sanh cao 15m ở thánh địa Lumbini và dưới pho tượng là hội trường có thể chứa 2000 khách thập phương khắp nơi trên thế giới về chiêm bái, đảnh lễ, niệm Phật và thuyết Pháp.

Công trình đang xây dựng hơn 1 năm nay nhưng do ngân quỷ thiếu hụt nên tiến độ còn chưa đạt được ý nguyện.
Vì vậy, con Tỳ kheo ni Thích Nữ Trí Thuận trên nương nhờ oai lực của chư Phật, Bồ Tát, hồng ân Tam Bảo, dưới nhờ lực chú nguyện của chư tôn đức Tăng, Ni. Sau cùng là tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành của quý Phật tử, thiện nam tính nữ xa gần ủng hộ tịnh tài để sớm hoàn thành viên mãn  tôn tượng Đản Sanh ngay trên đất Phật, như lời cố Đức đã dạy.

“ Xây Chùa, Tạc Tượng Đúc Chuông
Ba Công Đức Ấy Thập Phương Nên Làm”
 
Bằng cả tấm long hoằng dương Phật Pháp, con tỳ kheo ni Thích Nữ Trí Thuận luôn trân trọng và
thành kính đón nhận sự hoan hỷ cúng dường của quý vị.
 
Nguyện đem công đức xây chùa tạc tượng này, hồi hướng cho thế giới hòa bình, tiêu tai, giải nạn.
Hồi hướng đến quý Phật tử gần xa tâm bồ đề kiên cố, căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm.
 
NAM MÔ CÔNG ĐỨC TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT TÁT ĐẠI CHỨNG MINH.
                                                                                                                                                                                     Kính thưChu-ky-con-dau-2.png

                                                                               
           Nepal-1-1.jpg                                                                               
Thu-keu-goi-1.jpg
 
22-copy.jpg

 

Cúng dường

Số TT        Họ và tên               Nước USD Ghi chú         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Xem thêm danh sách cúng dường từ ngày 1/1/2017 đến ngày 10/7/2017 tại đây